SZKOLENIA I USŁUGI BHP
KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE BHP, OCHRONY P.POŻ. I ADR

ADR

PODSTAWA PRAWNA WYZNACZENIA DORADCY ADR

Zrestrukturyzowana umowa europejska ADR Rozdział 1.8.3.
„Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością." 
Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z 28 października 2002 r. (Dz. U. nr 199, 28.11.2002r., poz.1671):
"Art. 21. 1. Przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek jest obowiązany prowadzić nadzór wewnętrzny nad tymi czynnościami i w tym celu wyznaczyć, na swój koszt, doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych."

Oferujemy usługi w zakresie ADR:

* sporządzanie sprawozdań rocznych
* sporządzanie sprawozdań powypadkowych
* doradztwo w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych
* ocena zgodności realizacji przewozu z wymaganiami określonymi w ustawie o przewozie materiałów niebezpiecznych
* szkolenie osób innych niż kierowcy mających styczność z materiałami niebezpiecznymi

Sankcje karne:
*nie wyznaczenie przez przedsiębiorcę doradcy ds. bezpieczeństwa i transportu towarów niebezpiecznych (Doradca DGSA) – grzywna 5000 zł;
*nie przeszkolenie osób innych niż kierowcy zatrudnionych przy przewozie towarów niebezpiecznych lub czynnościach związanych z tym przewozem w tym załadunku lub rozładunku – grzywna 5000 zł;
*nie sporządzenie lub niewłaściwe sporządzenie planu ochrony w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – grzywna 5000 zł;
*nie przesłanie w ustawowym terminie rocznego sprawozdania z przewozów towarów niebezpiecznych – grzywna do 5000 zł.
Więcej informacji odnośnie doradztwa, szkoleń i usług z zakresu ADR uzyskają Państwo dzwoniąc do naszego
Doradcy ds. DGSA Piotra Olszewskiego, 
pod numerem telefonu 602 271 453

ZAMÓW SZYBKIE
SZKOLENIE BHP
DLA SWOJEJ FIRMY

tel. 503 705 693
 lub 604 169 451
e-mail: maciek@bhp-koszalin.pl
biuro@bhp-koszalin.pl