SZKOLENIA I USŁUGI BHP
KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE BHP, OCHRONY P.POŻ. I ADR

Warto Wiedzieć

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkolenia BHP
Wyciąg z Kodeksu Pracy:
Art. 2373.
§ 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

§ 21. Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

§ 3. Szkolenia, o których mowa w § 2, odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.


Art. 2374.
§ 1. Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.

§ 3. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Częstotliwość Szkoleń BHP
* dla pracowników zatrudnionych przy pracach szczególnie niebezpiecznych
Przydatne linki

www.ciop.pl - strona Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

www.isip.sejm.gov.pl - internetowy system aktów prawnych

www.atest.com.pl - strona popula nego miesięcznika o tematyce BHP 

www.pip.gov.pl - strona Państwowej Inspekcji Pracy


www.gis.gov.pl - strona Głównego Inspektora Sanitarnego

www.zus.pl - strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

ZAMÓW SZYBKIE

SZKOLENIE BHP

DLA SWOJEJ FIRMY

tel. 503 705 693
 lub 604 169 451
e-mail: maciek@bhp-koszalin.pl
biuro@bhp-koszalin.pl